Regulamin Sklepu Internetowego Wszystkiego Słodkiego

Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.sklep.wszystkiegoslodkiego.pl (dalej „Sklep”) jest Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, kapitał zakładowy 353 075 749,58 zł, NIP: 584-020-15-71, REGON: 190541270, (dalej „Sprzedawca”)

Kontakt ze Sprzedawcą odbywa się:

- drogą mailową na adres: sklep@wszystkiegoslodkiego.pl

- drogą telefoniczną, od poniedziałku do soboty w godzinach 10:00 – 18:00, w niedziele w godzinach 10:00 - 13:00 pod numerem: 585 111 001,

- za pomocą formularza kontaktowego znajdującego się pod adresem elektronicznym: www.sklep.wszystkiegoslodkiego.pl

- listownie – Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Adm. Dickmana 14/15 80-339 Gdańsk.

I. DEFINICJE

 • 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki dokonywania Zamówień w Sklepie internetowym znajdującym się pod adresem elektronicznym https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl
 • 2. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy:
  • Kodeksu cywilnego – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  • ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 1204 ze zm.);
  • ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827);
  • ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - Dz.U.UE.L.2016.119.1 (dalej RODO).
 • 3. Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
  • Administrator - Dr. Oetker Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, która samodzielnie ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.
  • Cena – oznacza cenę Towaru brutto, umieszczoną obok informacji o Towarze. Ceny wyrażone są w złotych polskich i uwzględniają podatek VAT.
  • Cennik– zestaw Kosztów dostawy dostępny w ustępie 5 działu V (Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów) oraz na stronie Sklepu.
  • Dane osobowe – zestaw danych Zamawiającego o charakterze osobowym, przetwarzanych w celu realizacji Zamówienia przez Sprzedawcę. Poprzez Dane osobowe Zamawiającego należy rozumieć wszelkie informacje identyfikujące lub umożliwiające jego identyfikację w sposób pośredni lub bezpośredni.
  • Informacja handlowa – każda informacja przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi.
  • Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupów na stronie Sklepu niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
  • Konto – usługa świadczona drogą elektroniczną dostępna dla Zamawiających, którzy dokonali rejestracji w Sklepie, pozwalająca Zamawiającemu na dokonywanie określonych działań w ramach Sklepu
  • Rejestracja – jednorazowa czynność polegająca na wypełnieniu interaktywnego formularza udostępnianego w Sklepie celem utworzenia indywidualnego Konta Zamawiającego w Sklepie.
  • Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
  • Koszty dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego określone w Cenniku.
  • Newsletter – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na przesyłaniu Zamawiającym subskrybującym usługę elektronicznej gazetki zawierającej Informacje handlowe.
  • Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
  • Realizacja Zamówienia – czynności podejmowane przez Sprzedawcę w celu dostarczenia zamówionych Towarów na adres wskazany przez Zamawiającego.
  • Regulamin – niniejszy Regulamin.
  • Sprzedawca – Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk, spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS nr 0000005349, kapitał zakładowy 353 075 749,58 zł, NIP: 584-020-15-71, dokonujący za pośrednictwem strony internetowej Sklepu sprzedaży bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  • Strony – Sprzedawca i Zamawiający.
  • Towar– rzeczy ruchome oferowane przez Sprzedawcę.
  • Umowa– umowa sprzedaży Towaru oferowanego przez Sprzedawcę, zawierana na odległość, bez jednoczesnej obecności Stron przy wykorzystaniu sieci telekomunikacyjnej.
  • Zamawiający– osoba fizyczna (w tym Konsument) bądź osoba prawna lub jednostka organizacyjna posiadająca zdolność do czynności prawnych.
  • Zamówienie – czynność prawna dokonywana przy wykorzystaniu Koszyka, podczas której Zamawiający wyraża wolę kupna wybranych Towarów zgodnie z ich opisem, Ceną oraz podczas której dokonuje wyboru formy dostawy oraz Płatności.

II. OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że sprzedaż Towarów w Sklepie odbywa się przy wykorzystaniu systemu teleinformatycznego, zapewniającego przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne, zgodnie z brzmieniem ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • Dostawcą usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 • Sprzedawca nieodpłatnie udostępnia następujące usługi świadczone drogą elektroniczną:
  • usługa Newsletter,
  • prowadzenie Konta w Sklepie,
  • formularz rejestracji,
  • formularz kontaktowy,
  • koszyk.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi Newsletter następuje po wyrażeniu przez Zamawiającego zgody na otrzymywanie Informacji handlowej oraz udostępnieniu przez Zamawiającego w tym celu adresu e-mail. Zakończenie świadczenia usługi Newsletter następuje z chwilą przesłania przez Zamawiającego żądania usunięcia jego adresu e-mail z subskrypcji Newsletter albo wypisania się przez Zamawiającego za pomocą linku znajdującego się w treści wiadomości e-mail wysyłanej w ramach usługi Newsletter.
 • Rozpoczęcie świadczenia usługi prowadzenia Konta w Sklepie wymaga dokonania Rejestracji przez Zamawiającego i następuje po przesłaniu Zamawiającemu przez Sprzedawcę drogą elektroniczną potwierdzenia założenia Konta w Sklepie. Zakończenie świadczenia usługi prowadzenia Konta w Sklepie następuje z chwilą przesłania Sprzedawcy przez Zamawiającego żądania usunięcia Konta.
 • Formularz rejestracji, formularz kontaktowy i koszyk są udostępniane w Sklepie. Wypełnienie formularza rejestracji i wysłanie go Sprzedawcy za pomocą przycisku „Wyślij” pozwala na założenie Konta w Sklepie. Koszyk umożliwia złożenie zamówienia w Sklepie. Formularz kontaktowy pozwala na przesłanie wiadomości Sprzedawcy.
 • Zawartość stron Sklepu jest prawnie chroniona.
 • Zamawiający przed złożeniem Zamówienia powinien zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.
 • W celu korzystania ze stron sklepu internetowego Zamawiający powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do Sieci Internet.
 • W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien posiadać aktywny adres elektroniczny oraz aktywny numer telefonu.
 • Zdjęcia i opisy umieszczane pod poszczególnymi Towarami pochodzą od Sprzedawcy, producentów lub dystrybutorów oferowanych Towarów.
 • Nazwy handlowe, opisy lub znaki towarowe opublikowane na stronach internetowych Sklepu podlegają ochronie prawnej. Zamawiający jest zobowiązany do powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prawa własności intelektualnej uprawnionych.
 • Obowiązuje zakaz dostarczania przez Zamawiającego treści o charakterze bezprawnym, w tym naruszającym dobra osobiste i inne prawa osób trzecich.
 • Zamawiający powinien w szczególności powstrzymać się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie Sklepu internetowego.
 • Sprzedawca realizuje Zamówienia wyłącznie na terytorium Polski.
 • Sprzedawca informuje o szczególnych zagrożeniach związanych z korzystaniem z usług świadczonych droga elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet w postaci możliwości „zainfekowania” systemu teleinformacyjnego przez szkodliwe oprogramowanie, w szczególności wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. W celu uniknięcia wskazanych zagrożeń zalecane jest zaopatrzenie sprzętu komputerowego przez Zamawiającego w program antywirusowy i stałe aktualizowanie tego programu, ponadto prawidłowe ustawienie przeglądarki internetowej. Innym szczególnym zagrożeniem związanym z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną są ataki hackerów, na które narażony jest zarówno Zamawiający, jak i Sprzedawca.

III. ZAWARCIE UMOWY.

 • Zamówienia w Sklepie mogą być składane zarówno przez Zamawiających posiadających Konto jak i Zamawiających niezarejestrowanych.
 • Zamawiający może składać Zamówienia w każdy dzień tygodnia.
 • Zamawiający składa Zamówienie korzystając z Koszyka.
 • Wszystkie Ceny Towarów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 • Cena Towaru nie zawiera Kosztów dostawy. Cennik Kosztów dostawy znajduje się w ustępie 4 działu V (Realizacja Zamówienia i dostawa Towarów). Koszty dostawy zostaną dodane do wartości zamówionych Towarów.
 • W celu złożenia Zamówienia Zamawiający powinien dokonać wyboru Towarów, jego ilości oraz podać swoje Dane osobowe niezbędne do realizacji Zamówienia.
 • Poprzez kliknięcie w ikonę „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” Zamawiający wyraża wolę zakupu Towarów znajdujących się w Koszyku zgodnie z ich opisem oraz Ceną, a także kosztami dostawy.
 • Z chwilą złożenia Zamówienia Cena podana przy każdym Towarze oraz Koszt dostawy jest wiążący dla obu Stron.
 • Sprzedawca potwierdza złożenie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego. Z chwilą otrzymania potwierdzenia Zamówienia zostaje zawarta umowa sprzedaży pomiędzy Zamawiającym, a Sprzedawcą, do której, w przypadku gdy Zamawiającym jest Konsument, mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827).
 • W przypadku niemożności realizacji Zamówienia z uwagi na brak zamówionego Towaru lub zamówionej ilości danego Towaru, Sprzedawca poinformuje, że Zamówienie nie może zostać zrealizowane. W przypadku dokonania Płatności przed dostarczeniem Zamówienia Sprzedawca zwraca Zamawiającemu uiszczoną przez niego kwotę.
 • Sprzedawca potwierdza nadanie Zamówienia poprzez przesłanie wiadomości na adres poczty elektronicznej Zamawiającego.

IV. PŁATNOŚCI

 • Zamawiający może dokonać Płatności w następujący sposób:
  • Płatność On-line

   - Przelewem tradycyjnym,

   - Za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego Blue Media lub PayU,

  • Płatność gotówką przy odbiorze Zamówienia:

   - przy wybraniu opcji wysyłki za pobraniem,

   - przy wybraniu opcji odbioru osobistego.

   W przypadku wyboru sposobu płatności przelewem tradycyjnym, po dokonaniu Zamówienia na adres e-mail Zamawiającego wpłynie wiadomość z informacjami do przelewu. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji po otrzymaniu przez Dr. Oetker Polska Państwa wpłaty. W przypadku nieotrzymania przez Dr. Oetker Polska Państwa wpłaty - operacja zostanie automatycznie anulowana po 10 dniach.

 • W przypadku wyboru sposobu płatności za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych po dokonaniu Zamówienia Zamawiający zostaje przekierowany do strony wybranego serwisu rozliczeniowego, gdzie będzie mógł zrealizować płatność.
 • Sprzedawca potwierdza otrzymanie Płatności, o której mowa w ust. 1 lit. ai, poprzez wysłanie wiadomości na podany przez Zamawiającego adres poczty elektronicznej. Płatność uważa się za dokonaną z chwilą zaksięgowania należnej kwoty na rachunku Sprzedawcy. Towar wysyłany jest do Zamawiającego następnego dnia roboczego po zaksięgowaniu Płatności na rachunku Sprzedawcy. W przypadku wyboru sposobu Płatności gotówką przy odbiorze Zamówienia:

  a) przy dostawie za pobraniem Zamawiający dokonuje Płatności gotówką bezpośrednio u dostarczającego Zamówienie

  b) natomiast przy odbiorze osobistym Zamawiający dokonuje płatności gotówką w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy.

V. REALIZACJA ZAMÓWIENIA I DOSTAWA TOWARÓW

 • Sprzedawca realizuje Zamówienia w dni robocze od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • Zamówienie złożone przez Zamawiającego w dniu roboczym do godziny 12.00 i opłacone za pośrednictwem serwisu internetowego PayU albo co do którego Zamawiający wybrał sposób płatności gotówką przy odbiorze, zostanie wysłane w tym samym dniu.
 • Sprzedawca realizuje dostawę Towaru za pośrednictwem:

  - firmy kurierskiej DPD,

  - Paczkomaty InPost,

  - przy czym wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów InPost możliwa jedynie przy Płatności on-line.

 • Osobisty odbiór towaru w sklepie stacjonarnym Sprzedawcy jest możliwy po uzyskaniu potwierdzenia dostępności zamówionych Towarów, w dni robocze od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, w godzinach otwarcia sklepu to jest od 08:00 do 16:00. Na odbiór zamówienia klient ma 10 dni.
 • Koszt dostawy uzależniony jest od wybranego sposobu płatności i dostawy.
  Sposób dostawy i płatnośćMasaKoszt dostawy
  odbiór osobisty w sklepie i płatność gotówką/kartą* 0,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność on-line do 2kg 14,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność on-line 2-5kg 15,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność on-line 5-10kg 16,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność on-line 10-15 16,50
  przesyłka kurierska DPD i płatność on-line 15-20 17,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność on-line 20-25 17,50
  przesyłka kurierska DPD i płatność za pobraniem do 2kg 16,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność za pobraniem 2-5kg 16,50
  przesyłka kurierska DPD i płatność za pobraniem 5-10kg 18,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność za pobraniem 10-15 18,50
  przesyłka kurierska DPD i płatność za pobraniem 15-20 19,00
  przesyłka kurierska DPD i płatność za pobraniem 20-25 19,50
  Paczkomat InPost i płatność on-line do 25kg 9,00

  * Sklep Firmowy Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., ul. Adm. Dickmana 14/15 80-339 Gdańsk (aktualnie nieczynny)

  Przy zakupach powyżej 100 zł dostawa gratis.

 • Towar dostarczany jest Zamawiającemu wraz z dokumentem sprzedaży w postaci faktury VAT.
 • Po złożeniu Zamówienia Zamawiający otrzymuje od Sprzedawcy na podany przez siebie adres poczty elektronicznej wiadomość e-mail zawierającą:

  niniejszy Regulamin,

  potwierdzenie przyjęcia Zamówienia i przewidywany termin jego realizacji,

  formularz odstąpienia od Umowy – załącznik nr 1 do Regulaminu,

  dokument zawierający informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy, który stanowi Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.

 • Wszystkie zamówienia złożone po godz. 12:00 w dn. 21 grudnia zrealizujemy w Nowym Roku.

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ

 • Zamawiającemu będącemu Konsumentem, który zawarł umowę na odległość przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni.
 • Bieg terminu 14 dni na wykonanie prawa odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia objęcia Towaru w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik.
 • Konsument może odstąpić od umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy wykorzystując jeden z następujących sposobów:

  - Listownie na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sklep Internetowy ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk lub

  - Pocztą elektroniczną na adres: sklep@wszystkiegoslodkiego.pl

 • Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 • Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy powinno zawierać aktualne dane Zamawiającego (imię, nazwisko, adres), Towar objęty odstąpieniem, datę odbioru Towaru. Konsument może wskazać także numer rachunku bankowego, na który Sprzedawca zwróci zapłaconą Cenę za Towar. Do pisma Zamawiający powinien dołączyć dowód sprzedaży (np. paragon fiskalny). Brak dołączenia dowodu sprzedaży nie wyłącza uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej
 • Oświadczenie o odstąpieniu od umowy, o którym mowa w ust. 3 powyżej można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Ponadto Sprzedawca po złożeniu Zamówienia przesyła wzór odstąpienia od umowy Zamawiającemu wraz z innymi informacjami, do których przekazania zobowiązują go przepisy prawa
 • W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.
 • Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy.
 • Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 • Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 • Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.
 • Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 • Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.
 • Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

VII. REKLAMACJE

 • W przypadku wystąpienia wad Towarów Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady (rękojmia) zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.
 • Reklamacje należy kierować do Sprzedawcy w następujący sposób:

  Listownie na adres – Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Adm. Dickmana 14/15 80-339 Gdańsk,

  Drogą elektroniczną na adres – sklep@wszystkiegoslodkiego.pl

 • Reklamacje należy składać przy wykorzystaniu Protokołu reklamacji dostępnego na stronie internetowej Sklepu. Reklamacja powinna zawierać imię i nazwisko Zamawiającego, jego adres, numer telefonu, dowód zakupu Towaru, opis wady, żądanie, podpis Zamawiającego. Do reklamacji należy dołączyć Towar (także w postaci uprzednio przygotowanej przez Zamawiającego) wraz z opakowaniem.
 • W przypadku reklamacji składanych drogą elektroniczną, poza wskazaniem informacji, o których mowa w ustępie 3 powyżej, należy załączyć zdjęcie produktu, na którym będzie widoczna jego wada. Towar wraz z opakowaniem musi zostać odesłany na adres Sprzedawcy w ciągu 2 dni od dnia zgłoszenia reklamacji, chyba, że Sprzedawca postanowi inaczej.
 • Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedawca powiadomi Zamawiającego o swojej decyzji listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji albo wiadomością wysłaną na adres e-mail Zamawiającego.
 • Procedura reklamacyjna dotyczy odpowiednio usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę.
 • Zamawiający będący Konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń wynikających z zawieranych ze Sprzedawcą umów. Szczegółowe informacje dotyczące rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się na stronie internetowej https://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.
 • Zamawiający będący Konsumentem, ma także prawo skierowania sprawy do rozpatrzenia przez Miejskiego lub Powiatowego Rzecznika Konsumentów lub zasięgnięcia pomocy u właściwej terenowo Federacji Konsumentów. Informacje o Federacji Konsumentów znajdują się pod adresem: www.federacja-konsumentow.org.pl

VIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 • Administratorem danych w rozumieniu RODO jest "Dr. Oetker Polska" Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk.
 • Dane osobowe przetwarzane przez Administratora danych są należycie zabezpieczone, zgodnie z przepisami RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niepodanie odpowiednich danych osobowych, może oznaczać brak możliwości korzystania z usług Administratora danych.
 • Więcej informacji dotyczących przetwarzania Danych osobowych przez Administratora znajduje się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem: https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl/content/2-polityka-prywatnosci

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Niniejszy Regulamin dostępny jest w wersji elektronicznej na stronie https://sklep.wszystkiegoslodkiego.pl umożliwiającej jego pobieranie, utrwalanie oraz drukowanie, a także dostarczany jest drogą e-mail po dokonaniu zamówienia przez Zamawiającego.
 • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 • Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu w przypadku zmiany przepisów prawa lub nałożenia na Sprzedawcę określonych obowiązków przez organy państwa, a także w celu usprawnienia działania strony internetowej i obsługi Zamawiających, poprawy ochrony prywatności Zamawiających i zapobieganiu nadużyciom. Zamawiający posiadający Konto zostaną poinformowani o zmianie Regulaminu w wiadomości e-mail wysłanej na 14 dni przed wejściem w życie Regulaminu w nowym brzmieniu. W celu uniknięcia wątpliwości, wprowadzone zmiany nie mają wpływu na wykonanie umów zawartych przed ich wejściem w życie, chyba że wprowadzone zmiany będą bardziej korzystne dla Konsumenta.
Załącznik nr 1 – Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość (POBIERZ PLIK)

Formularz należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy.

_______________________________ (miejscowość, data)
_______________________________ (imię i nazwisko konsumenta)
_______________________________ _______________________________ (adres zamieszkania konsumenta) Dr. Oetker Polska Sp. z o.o. Sklep Internetowy ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Oświadczam, że odstępuję od umowy sprzedaży zawartej dnia___________________________ r. nr zamówienia_________________ w zakresie
następujących towarow ......................................................................................
Zwrot kwoty proszę przekazać na rachunek bankowy o nr:
_____________________________________________________________________________________ _________________________ podpis Konsumenta* *tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej
Załącznik nr 2 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

Szanowni Państwo,

Przysługuje Państwu prawo odstąpienia od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sklep Internetowy ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia wysłanego:

 • Listownie na adres Dr. Oetker Polska Sp. z o.o., Sklep Internetowy, ul. Adm. Dickmana 14/15, 80-339 Gdańsk lub
 • Pocztą elektroniczną na adres: sklep@wszystkiegoslodkiego.pl
Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Niezwłocznie potwierdzamy otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy:
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy Sprzedawca zwróci Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym został poinformowany o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie. W żadnym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z odstąpieniem od umowy. Mają Państwo obowiązek zwrócić rzecz Sprzedawcy lub przekazać ją osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpili Państwo od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Jeżeli przedsiębiorca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.